ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಪಿಂಚಣಿ ಗಲಭೆ

ಪಿಂಚಣಿ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಕಾರರು ಅಂರ್ಜೇಟಿನಾದ ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಪರಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಓ ಲಾರ್ಡ್!
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಹುಲಿರಾಯ
ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ನೀರೇ ದಾರಿ
Editor’s Pick More