ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಪಿಂಚಣಿ ಗಲಭೆ

ಪಿಂಚಣಿ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಕಾರರು ಅಂರ್ಜೇಟಿನಾದ ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಪರಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More