ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಪಿಂಚಣಿ ಗಲಭೆ

ಪಿಂಚಣಿ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಕಾರರು ಅಂರ್ಜೇಟಿನಾದ ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಪರಿ

ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ |‌ ಚೆರ್ರಿ ಹೂವಿನ ನಡುವೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸ್ವಾಗತ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜ್ವಾಲಾಗ್ನಿ
Editor’s Pick More