ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಹಿಮದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಪೈಯಾಂಗ್ಚಾಂನ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಸಿಯೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಸೇನೆಗಳ ನಡುವೆ ಡಿ.2ರಿಂದ ಡಿ.22ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಚಳಿಗಾಲದ ಸೇನಾ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸೈನಿಕರ ಉತ್ಸಾಹ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More