ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ

60ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ ಎಲ್ಟನ್ ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮಿಲೀ ಸೈರಸ್

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಗಸು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More