ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ

60ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ ಎಲ್ಟನ್ ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮಿಲೀ ಸೈರಸ್

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More