ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ

60ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ ಎಲ್ಟನ್ ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮಿಲೀ ಸೈರಸ್

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಓ ಲಾರ್ಡ್!
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಹುಲಿರಾಯ
ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ನೀರೇ ದಾರಿ
Editor’s Pick More