ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ

60ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ ಎಲ್ಟನ್ ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮಿಲೀ ಸೈರಸ್

ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ |‌ ಚೆರ್ರಿ ಹೂವಿನ ನಡುವೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸ್ವಾಗತ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜ್ವಾಲಾಗ್ನಿ
Editor’s Pick More