ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ 

ಮನಿಲಾದ ಅಲ್ಬೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಲೆಗಝಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More