ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಲೀಡೋ ಬೀಚ್

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ನೈಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಡೋ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಆಳ ಮತ್ತು ಐದು ಮೀಟರ್‌ ಅಗಲ ವಿಶಾಲವಾದ ಕುಳಿಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಹನವಾಗಿ ವಿಕ್ಷೀಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More