ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಸೆನೆಗಲ್ ಸ್ವಾಗತ

ಸೆನೆಗಲ್ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯುನಲ್ ಮೆಕ್ರಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ವಾಗತ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More