ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ - ಕುದುರೆ ತಾಲೀಮು

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದ ೭೦ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಮುನ್ನಾದಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲೊಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ರಿಹರ್ಸ್‌ಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ರೀತಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More