ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯಾ ಮಕ್ಕಳು

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿದ ಮಕ್ಕಳು ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More