ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯಾ ಮಕ್ಕಳು

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿದ ಮಕ್ಕಳು ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಗಸು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More