ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ದೈವಭಕ್ತಿ

ಇರಾಕ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಗ್ದಾದ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಮೂಸಾ ಅಲ್ ಖದೀಮ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ದೈವಭಕ್ತರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More