ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ದಿವ್ಯಮಯ

ಶುಕ್ರವಾರ (ಏ.೧೩) ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ ೬೮ ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ದಿವ್ಯಾ ಕಾಕ್ರನ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಪದಕದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More