ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಂದೆ-ಮಗು

ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಬಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನಾಯಿ ಉಳಿಸಿ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು
ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಅಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ
Editor’s Pick More