ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ತವಕ

ಗೂಡು ಕಟ್ಟುಲು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಕ್ಕರೆಯೊಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮಳೆ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ಬಣ್ಣದ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಆಟದ ವೈಖರಿ
Editor’s Pick More