ಸ್ಟೇ ಟ್ ಪಿಕ್ | ಉತ್ಸವ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬತನಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿವ ಗಜನ್ ಉತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More