ಸ್ಟೇ ಟ್ ಪಿಕ್ | ಉತ್ಸವ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬತನಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿವ ಗಜನ್ ಉತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮಳೆ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ಬಣ್ಣದ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಆಟದ ವೈಖರಿ
Editor’s Pick More