ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಂದು ಅಪಘಾತ

ಪೂರ್ವ ಜಾವಾದ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತುವಾಗ ಸೇತುವೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಕಳಚಿಬಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಘಾತ ಘಟಿಸಿದೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮಹಾತ್ಮನ ನೆರಳಿನಲಿ!
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನಾವು ಸಿದ್ಧ!
Editor’s Pick More