ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಂದು ಅಪಘಾತ

ಪೂರ್ವ ಜಾವಾದ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತುವಾಗ ಸೇತುವೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಕಳಚಿಬಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಘಾತ ಘಟಿಸಿದೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಈಜಾಟ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವಸಂತ ಉತ್ಸವ
Editor’s Pick More