ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಂದು ಅಪಘಾತ

ಪೂರ್ವ ಜಾವಾದ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತುವಾಗ ಸೇತುವೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಕಳಚಿಬಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಘಾತ ಘಟಿಸಿದೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಗಸು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More