ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಂದು ಅಪಘಾತ

ಪೂರ್ವ ಜಾವಾದ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತುವಾಗ ಸೇತುವೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಕಳಚಿಬಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಘಾತ ಘಟಿಸಿದೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More