ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಈಜಾಟ

ಅಲಹಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More