ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಬಾಟಲ್ ಬಾಯ್

ಜಲಂದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗಿರುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪೋಸು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More