ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಶೆಲ್ ದಾಳಿ

ಜಮ್ಮುವಿನ ಅಖ್ನೂರ್ ವಲಯದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More