ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸಂಭ್ರಮ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಡಬ್ಲ್ಯುಬಿಸಿಎಚ್ಎಸ್ಇ 12ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಆನೆಮರಿಗೆ ಆಹಾರ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಹಗ್ಗದ ನಡಿಗೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೈನಲ್ ರನ್!
Editor’s Pick More