ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮಕ್ಕಳ ಮಳೆ ಆಟ

ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮನಿಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಆನೆಮರಿಗೆ ಆಹಾರ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಹಗ್ಗದ ನಡಿಗೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೈನಲ್ ರನ್!
Editor’s Pick More