ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕರಪತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಸಿಂಗಪುರ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ , ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಲೀ ಹೈನ್ ಲೂಂಗ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪುರ ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕರಪತ್ರ ಕಾಣಿಸಿದ ಬಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More