ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆ!

ಬುಧವಾರ (ಜೂನ್ ೧೩) ಜೆಲೆನೆಗಾರ್ಸ್ಕ್‌ನ ಸ್ಪಾರ್ಟಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತರಬೇತುದಾರ ಗರೆತ್ ಸೌತ್‌ಗೇಟ್‌ಗೆ (ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿರುವವರು) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ (ಎಡಗಡೆ) ಕೈತಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು

ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ವಿಚಾರಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಚೆಂಡಿನಾಟ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪವಿತ್ರ ಸಮಾವೇಶ
Editor’s Pick More