ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವಾವ್ ಲಿಲ್ಲಿ!

ಬರ್ಲಿನ್‌ನ ಬಟಾನಿಕಲ್ ಉದ್ಯಾನದ ಕೊಳದಲ್ಲಿನ ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನದ ನಿರ್ವಾಹಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More