ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಭ್ಯಾಸ

ಶುಕ್ರವಾರ (ಜು.೬) ರಷ್ಯಾದ ರೆಪಿನೊ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕೈಲ್ ವಾಕರ್ ಸಹಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More