ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ಪ್ರವಾಹ ಪರದಾಟ

ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ತಲೆದೋರಿದ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೋಣಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More