ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ

ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವ ಯಾತ್ರಿಕರು ಅಮರನಾಥ್ ಗುಹೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಾರಿಮಧ್ಯೆ ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More