ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಝೂನೋಸೆಸ್ ಡೇ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಕುನಾಯಿಗಳ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಯಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪೋಸು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More