ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನಾಯಿ ಉಳಿಸಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಸಿಯೋಲ್‌ನ ಗ್ವಾಂಗ್ ವುಮುನ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸತ್ತ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು, ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಬಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More