ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮತದಾನ ಸಾಮಗ್ರಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮತದಾನದ ಟೇಬಲ್ ಅಡಿ ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More