ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ಕಾತರದ ಪಯಣ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂತಿಮ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಮರುಪ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೊರೈಮರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More