ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್| ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕ

ಕರಾಚಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾ ಡಾಲರ್ ಗಳ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವ ವಿತರಕ.

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More