ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್| ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕ

ಕರಾಚಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾ ಡಾಲರ್ ಗಳ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವ ವಿತರಕ.

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ಗುರಿಕಾರ
Editor’s Pick More