ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾಪಡೆಯು ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಪರೇಡ್ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More