ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಗಿತ

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಕ್ವಿಬೆರಾನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More