ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತ

ಭಾನುವಾರ (ಆ.೫) ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್‌ನ ನೆವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟರ್ ವಿ ಆರ್ಕೇಡ್ ಫೈನಲ್ ವೇಳೆ ಹಜಿಮಿ ಟೊಕಿಡೊ ಟನಿಗುಚಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More