ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತ

ಭಾನುವಾರ (ಆ.೫) ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್‌ನ ನೆವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟರ್ ವಿ ಆರ್ಕೇಡ್ ಫೈನಲ್ ವೇಳೆ ಹಜಿಮಿ ಟೊಕಿಡೊ ಟನಿಗುಚಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ಗುರಿಕಾರ
Editor’s Pick More