ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಬಿಸಿಗಾಳಿ

ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಸಹಿಸಲಸಾಧ್ಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಲಗಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿರುವ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More