ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಂದೆ-ಮಗ

ಬಾಲಿಯ ಪೂರ್ವ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಭೂಕಂಪನದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು ತಂಗಿರುವ ತೆಂಗಾರಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಳಿ ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿರುವುದು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More