ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮಸ್ಕಟ್

ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಿಂದ (ಆ.೧೮) ಶುರುವಾಗುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೂಟದ ಮಸ್ಕಟ್‌ಗಳಾದ (ಆ.೧೪) ಅಟುಂಗ್ (ಎಡ), ಕಾಕಾ (ಮಧ್ಯೆ), ಭಿನ್ ಭಿನ್‌ಗೆ (ಬಲ) ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More