ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಗಿಬ್ಬೊನ್

ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರಾಗ್‌ನ ಪ್ರಾಣಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಗಿಬ್ಬೊನ್ ತನ್ನ ಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More