ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನಮನ

ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಟೊಕಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಜೋಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೌದ್ಧ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೂ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More