ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಹುಡುಗಿ

ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನ್ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಹೆಬ್ರೋನ್ ನಗರದ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿರುವುದು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More