ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ರೀಡಾಜ್ಯೋತಿ 

ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಆ.೧೭) ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೊಕೊ ವಿಡುಡು ಏಷ್ಯಾಡ್ ಕ್ರೀಡಾಜ್ಯೋತಿ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆದರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More