ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನಮನ

ಪಾರ್ಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಫೈರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More