ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪನದಿಂದಾಗಿ, ಲಾಂಬೋಕ್ ದ್ವೀಪದ ಸುಗಿಯನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಮಸೀದಿಯ ವೈಮಾನಿಕ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More