ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಇನ್ನೊಂದೇ ದಿನ

ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಮೇಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದ ತನ್ನ ಮೇಕೆಗೆ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More