ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸೆಲ್ಫಿ

ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸೆನೆಟರ್ ಕ್ಲೌಡಿಯಾ ಲೋಪೆಜ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಗೋಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More