ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ

ಬಕ್ರೀದ್ ರಜೆ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್‌ನ ನಜಾಫ್‌ ಪಟ್ಟಣದ ಹುಡುಗರು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More