ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕಿರಿಲ್ ಭೇಟಿ

ಮಾಸ್ಕೋ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಕಿರಿಲ್ ಅವರು ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್‌ನ ಗ್ರೀಕ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More