ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಇಳಿಸಂಜೆ

ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿ ಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬ ಬಿದಿರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More