ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಪಟ

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ೨೦ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೈಪೆ ಗಾಳಿಪಟ ಹಬ್ಬದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More