ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮಳೆ ಮಳೆ

ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತ್‌ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಂಡ ಬಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More