ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು

'ಲೆಸ್ ಹುಗುನೊಟ್ಸ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಬಾಸ್ಟಿಲ್ಲೆ ಒಪೇರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಲೀಮಿನ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮಳೆ ಮಳೆ
Editor’s Pick More